ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในโอกาสที่ผลงานอ้างอิงใน AD Scientific Index 2021
ซึ่งได้รับการจัดอันดับนักวิจัยระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
อันดับที่ 34 ในระดับประเทศ
อันดับที่ 4595 ในระดับนานาชาติ