โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการอบรมดังกล่าว โดยภายในโครงการอบรมมีการให้ความรู้รู้เชิงปฎิบัติการจากวิทยากร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
3. อาจารย์ ดร.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
4. อาจารย์ ดร.ปณิธาน จูฑาพร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา
6. คุณตรัย วงษ์ศิริ
7. คุณศรีรัตน์ สุวรรณคม