ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ฯ รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป และได้มาตรฐานสากลสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564
  2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) ประจำปี 2564
  3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2564
ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์รางวัลเชิดชูเกียรติ-ประจำปี-2564

1.-รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น-2564

2.-รางวัลเชิดชูเกียรติMSU-Engagement-Thailand-2021

3.-รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น-2564