ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักวิจัยอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสดำเนินงานโครงการวิจัยที่มีความโดดเด่นตามความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักวิจัยอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนนักวิจัยอาวุโส