แจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ-ครั้งที่-6-64

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ประจำปี 2564 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1.การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564
2.การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564

ประกาศค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ-ครั้งที่-6-2564

ประกาศค่าตอบแทนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร-ครั้งที่-3-2564