ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย-ประจำปี-2565

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภททุน ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทมุ่งเป้า
  3. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication
  4. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  5. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
    ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตในหน่วยงานของท่าน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สิ้นสุด
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนปี-2565-แก้ไขล่าสุด

ระดับ-SRL

ระดับ-TRL