การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

  1. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564
  2. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
  3. การจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้การรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564