นักวิจัย มมส ค้นพบหอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก

ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก การค้นพบในครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก โดยมี ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Molluscan Research ในปี ค.ศ. 2017

(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13235818.2016.1155431)

หอยทากบกชนิดใหม่ของโลกนี้ คือ “หอยแก้วน้อย” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Sesara triodon Tanmuangpak, Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2017 เป็นหอยที่มีรูปร่างสัณฐานวิทยาของเปลือกมีขนาดเล็กใส (6-12 มิลลิเมตร) แบน เรียบ แข็ง และบริเวณปากเปลือกยื่นออกมามีลักษณะคล้ายมีฟัน 3 ซี่ จึงเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Sesara triodon” ซึ่ง “triodon” หมายถึงฟัน 3 ซี่

“หอยแก้วน้อย” Sesara triodon Tanmuangpak, Tumpeesuwan & Tumpeesuwan พบได้เฉพาะที่ภูผาล้อม จังหวัดเลย ซึ่งหอยทากในสกุล Sesara เคยศึกษาและมีรายงานในประเทศไทยมาแล้วสอง สปีชีส์ ได้แก่ S. parva Solem, 1966 และ S. megalodon Blandford, 1902 ซึ่งหอยทากทั้งสองสปีชีส์มีฟันบริเวณปากเปลือก 2 และ 4 ซี่ ตามลำดับ ส่วน “หอยแก้วน้อย” S. triodon Tanmuangpak et al. มีฟันบริเวณปากเปลือก 3 ซี่ นอกจากลักษณะภายนอกที่ต่างจากหอยในสกุลเดียวกันแล้ว จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (genital system) และรูปร่างลักษณะของแผ่นฟัน (radula) ก็มีความต่างกัน ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นำมาสนับสนุนข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของเปลือกจนสามารถแยกออกเป็นหอยทากสปีชีส์ใหม่ของโลกได้

ผศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ กล่าวว่า การค้นพบ “หอยแก้วน้อย” S. triodon Tanmuangpak, Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2017 ซึ่งเป็นหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ซ่อนเร้น รอการค้นพบอีกมาก นอกจากนี้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการสอนวิชาสัตวภูมิศาสตร์ (Zoogeography) ได้เป็นอย่างดี