ร่วมประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

วัน 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และ
บุคลากร ร่วมสืบสานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564