โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฎิบัติการ” วันที่ 2 ของการอบรม

วันที่ 2 ของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฎิบัติการ” โดยในวันที่ 2 นั้นเป็นการอบช่วงเชิงปฎิบัติการมีการฝึกปฎิบัติเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางชีวิภาพ โดยแยกออกเป็น 3 module ซึ่งแต่ละ Module มีดังนี้

module ที่ 1 คือ ฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยมีผู้ให้ความรู้ประจำฐานคือ นางสาวอุมาพร พิมพิทักษ์

module ที่ 2 คือ ฐานการรับมือกรณีมีการหกรั่วไหลของชีววัตถุ โดย นางสาวสิรัส สุสัญชุปกร

module ที่ 3 คือ ฐาน การออกแบบห้องปฎิบัติการ  โดย ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล

โดยทั้ง 3 ฐานผู้เข้าร่วมอบรมจะใด้รับความรู้จากวิทยากรประจำฐาน โดยหมุนเวียนฐานจนครบ  และก่อนจบการอบรมจะมีการทดสอบ Post test ให้กับบุคลากรหลังจากผ่านการปฎิบัติมาในช่วงเช้าและบ่าย