แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) เป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ-ครั้งที่-1

Inter-Conference-ครั้งที่-1