ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ และการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ยทความวิจัยฯ เป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2564)

2) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

ขอแจ้งผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ2564

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ64ครั้งที่3

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพืบทความวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย64ครั้งที่1