กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมแนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในวันที่  19 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมแนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้นโดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในงานดังกล่าวได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ 5 ท่านได้แก่

1  ดร.ฉายสุรีย์  ศุภวิไล

2  ดร.กลอยใจ  สำเร็จวาณิชย์

3  นางสาวสิรัส  สุลัญชุปกร

4  นางสาวอุมาพร  พิมพิทักษ์

5 นางสาวกฤชศุลี  ชัยเสนะบัญฑิต

โดยการอบรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 19-20 กันยายน 2560