ประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่การปฏิบัติและพัฒนาบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดการประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่การปฏิบัติและพัฒนาบุคลากร
สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ถ่ายทอดนโยบายการบริหารหน่วยงานสู่การปฏิบัติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพื้นที่นาสีนวน
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ EdPEx เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์