ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ การประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล
โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการประกวดวงกลองยาวภาคอีสาน : มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิรินธร
โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท