โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ หัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565”

เมื่อวันที่​ 24​ เดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ.2563​ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AR-201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ ในหัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)​ ได้กล่าวต้อนรับ
ท่านวิทยากร​และผู้เข้าร่วมโครงการ​ พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ​
โดยมีศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
กล่าวรายงาน​ จากนั้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​
ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ​ 2​ รางวัล​ คือ​
1.​ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​
[highlight](รองศาสตราจารย์​เบญจพร บุราณรัตน์​ คณะแพทยศาสตร์)[/highlight]​ และ​
2.​ รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[highlight](ศาสตราจารย์ไพโรจน์​ ประมวล​ คณะวิทยาศาสตร์)[/highlight]​

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​2/2564 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้สังคมและชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทราบถึงหลักเกณฑ์ของแหล่งทุนต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (รองผู้อำนวยการ ด้านการบริหารระบบงบประมาณ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล (รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)