ประกาศผลการพิจารณา ทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

20201112151005346

เอกสารแนบ…..

ประกาศผลทุนนวัตกรรม-64….
1.สัญญาทุน-มมส-นวัตกรรม….
2.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน….
3.ใบสำคัญรับเงิน-มมส-นวัตกรรม….