ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น.
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม