ประชาสัมพันธ์นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ เวที รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอเชิญให้หน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในสังกัด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีข้างต้น โดย วช. ได้กำหนดรายละเอียดในการสิ่งผลงานตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย และส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป