กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้อาจารย์และนักวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน มี อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่…รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ..