ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

*** แบบฟอร์มดาว์นโหลด ***

แบบฟอร์มทุน-first-inter…ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มบุคลากร…ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มทุน-ป.โท…ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มทุน-ป.เอก…ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์…ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มทุน-fast-track…ดาวน์โหลดเอกสาร