ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเสนอเจราจาตกลงราคาพัสดุโคเนื้อ จำนวน12 รายการ

การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเสนอเจราจาตกลงราคาพัสดุโคเนื้อ จำนวน12 รายการ