ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการพิจารณาทุนการสร้างนวัตกรรม-ปีงบประมาณ-2563-รอบที่-2…ดาวน์โหลดเอกสาร

Checklist…ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสำคัญรับเงิน…ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน…ดาวน์โหลดเอกสาร

สัญญาทุน…ดาวน์โหลดเอกสาร