ประกาศเชิญชวนเสนอราคา รั้วตาข่าย พร้อมTOR

ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยเน้นทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งมีหน่วยงานจากคณะเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้ามาใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเป็นประจำ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มให้มีมาตรฐาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร
จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแนวรั้วให้เป็นสัดส่วน โดยได้จัดสรรงบประมาณเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อจัดซื้อรั้วตาข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน