Online Workshop on Writing a Research Proposal หัวข้อ “เจาะลึกแหล่งทุน 7PMU”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563” Online Workshop on Writing a Research Proposal ในหัวข้อ “เจาะลึกแหล่งทุน 7PMU” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ดำเนินรายการ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล คณะการบัญชีและการจัดการ และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้รูปแบบการจัดโครงการในครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดจากห้องผลิตสื่อคณะวิทยาศาสตร์ SC3-221

 

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่…[button color=”orange” size=”medium” link=”https://drive.google.com/file/d/13DLLB1v34xMBFF-l12RyrcdWxjf1_HZd/view?usp=sharing” ]รับชมวิดีโอ [/button]