ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม