ประกาศผลการพิจารณาทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมการตีพิมพ์

1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน

2.-ใบสำคัญรับเงิน

3.-สัญญาทุน-fast-track-isi

4.-สัญญาทุน-fast-track-scopus

เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมอาจารย์

1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน

2.-ใบสำคัญรับเงิน

3.-สัญญาทุน-isi

4.-สัญญาทุน-scopus