ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม หลักการเขียนและเรียบเรียงหลักการและเหตุผลวาระการประชุม

โดย นางสาวณภัทร  พรจำศิล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม

 

ภาพกิจกรรม การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2564-2568)

ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงหารือแนวทางการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะและกิจกรรม 5ส(Big Cleaning Day)