หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และโครงการทำนุบำรุงฯแบบมุ่งเป้า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานบันที่มีพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น และเป็นสถานบันที่ปฏิบัติพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายในการที่จะส่งเสริมโครงการต่างๆ และมีหลักเณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์หนึ่งคณะหนึ่งวัฒนธรรม…ดาว์นโหลด

หลักเกณฑ์ทำนุฯแบบมุ่งเป้า…ดาว์นโหลด


แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม…ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ แบบมุ่งเป้า…ดาว์นโหลด