ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

รายละเอียด…ดาว์นโหลด

บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ…ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มทุนส่งเสริม-อาจารย์…ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มทุน-fast-track…ดาว์นโหลด