ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

รายละเอียด…[button color=”purple ” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/ประการหลักเกณฑ์รอบที่-2.pdf” ]ดาว์นโหลด[/button]

บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ…[button color=”purple ” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]

แบบฟอร์มทุนส่งเสริม-อาจารย์…[button color=”purple ” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/แบบฟอร์มทุนส่งเสริม-อาจารย์-1.docx” ]ดาว์นโหลด[/button]

แบบฟอร์มทุน-fast-track…[button color=”purple ” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/แบบฟอร์มทุน-fast-track.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]