เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม…ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด…ดาว์นโหลด

แบบฟอร์ม…ดาว์นโหลด