กองส่งเสริมการวิจัย ฯลฯ จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด การประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563