โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563

       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม….