ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ ให้ทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ…  ดาว์นโหลด

เอกสารต่าง…