ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ตามที่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) นั้น

ในการนี้  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)  เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้  นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนปี 2564  โดย Submit proposal ในระบบ NRMS ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปรมาภรณ์  บุตรมารศรี  โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758

ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศ (431.8 KiB, 109 downloads)

2. TimeLine

TimeLine (1.4 MiB, 92 downloads)

3. PMU

PMU (1.6 MiB, 73 downloads)

4. Platform

Platform (184.2 KiB, 67 downloads)

5. แบบฟอร์มโครงการวิจัยเชิงหลักการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (27.2 KiB, 71 downloads)

6. คู่มือการยื่นโครงการวิจัยเชิงหลักการ

คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (1.9 MiB, 109 downloads)

7. OKR

OKR - 161119 (343.7 KiB, 61 downloads)

8. ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ (299.2 KiB, 58 downloads)