ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท-ระดับปริญญาเอก-พัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)

 1) ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 • สัญญารับทุนระดับปริญญาโท[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/สัญญารับทุนรายได้ป.โทปีงบ2563.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]  
 • บันทึกขอเบิกเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินNew.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ใบสำคัญรับเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินโครงการวิจัย.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานความก้าวหน้า[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/รายงานความก้าวหน้า.docx” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2562-ปกสีเหลือง)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2563)
 • มมส-การใช้ประโยชน์-01[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/มมส.-ใช้ประโยชน์-01.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/แบบฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]

2) ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

 • สัญญารับทุนระดับปริญญาเอก[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/สัญญารับทุนรายได้ป.เอกปีงบ2563.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • บันทึกขอเบิกเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินNew.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ใบสำคัญรับเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินโครงการวิจัย.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานความก้าวหน้า[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/รายงานความก้าวหน้า.docx” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2562-ปกสีเหลือง)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2563)
 • มมส-การใช้ประโยชน์-01[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/มมส.-ใช้ประโยชน์-01.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/แบบฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]

 3) ทุนพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 • สัญญารับทุนพัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/สัญญารับทุนรายได้บุคลากรสายสนับสนุนปีงบ2563-1.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • บันทึกขอเบิกเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินNew.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ใบสำคัญรับเงิน[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินโครงการวิจัย.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานความก้าวหน้า[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/รายงานความก้าวหน้า.docx” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2562-ปกสีเหลือง)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีงบประมาณ 2563)
 • มมส-การใช้ประโยชน์-01[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/มมส.-ใช้ประโยชน์-01.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]
 • ฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว[button color=”red” size=”small” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/แบบฟอร์มการเขียนบทความเชิงข่าว.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]