สารวิจัยเพื่อชุมชน


สารจากบรรณาธิการ

เรียนผู้อ่านสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและ นโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

เยี่ยมชมวารสาร