โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการขอทุนวิจัยปี 2564” วันที่ 24 เมษายน 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการขอทุนวิจัยปี 2564” วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียนได้ที่

https://1th.me/Ecbc