ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “กระประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference11 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

งานเสวนาวิชาการการวิจัย (597.6 KiB, 82 downloads)