การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดอบรม เรื่อง ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Nation Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิสทอเรียม (ห้องประชุมใหญ่ 250 คน) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ถนนกัลปพฤกษ์ โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่เว็บไซต์

http://www.ohrs.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์อบรมเผยแพร่ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์-NECAST (1.4 MiB, 60 downloads)