โครงการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่การปฎิบัติและพัฒนาบุคลากร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562