จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการที่เข้าข่ายตามประเภท

โครงการที่เข้าข่ายตามประเภท

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง (โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว)

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง (โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว)

แบบฟอร์มอื่น ๆ

แบบฟอร์มอื่น ๆ

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัคร

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัคร