จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Checklist Ethic ประกอบการยืนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด
Category โครงการที่เข้าข่ายแบบยกเว้น