จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

[toggle title=”โครงการที่เข้าข่ายตามประเภท” state=”close”]

[/toggle]
[toggle title=”แบบยกเว้น Exemption Review” state=”close”]

[/toggle]

[toggle title=”แบบเร่งรัด Expedited Review” state=”close”]

[/toggle]
[toggle title=”แบบฟอร์มคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย” state=”close”]

[/toggle]
[toggle title=”แบบฟอร์มใบยินยอมสำหรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย” state=”close”]

[/toggle]
[toggle title=”แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง (โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว)” state=”close”]

[/toggle]

[toggle title=”แบบฟอร์มอื่น ๆ” state=”close”]

[/toggle]

[toggle title=”ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัคร” state=”close”]

[/toggle]