จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์[/tab_title][/tabs_head][tab]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์-เพื่อการเรียนการสอน[/tab_title][/tabs_head][tab]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]การขอต่ออายุโครงการวิจัย (จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)[/tab_title][/tabs_head][tab]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]แบบฟอร์มอื่นๆ[/tab_title][/tabs_head][tab]

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]ประกาศ ระเบียบ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558[/tab_title][/tabs_head][tab]