จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  • การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์-เพื่อการเรียนการสอน
  • การขอต่ออายุโครงการวิจัย (จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
  • แบบฟอร์มอื่นๆ
  • ประกาศ ระเบียบ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558