จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง จยสว. 62
แบบฟอร์มสำรวจเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์-เพื่อการเรียนการสอน
แบบฟอร์มการขอต่ออายุโครงการ
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาฯ-เพื่อการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บันทึกข้อความขอชี้แจง-แก้ไข-คกส.-มมส
ปฏิทินกำหนดการประชุม คกส. มมส ประจำปี 2562