ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการพิจารณาเพิ่มเติมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

เอกสารแนบ

ประกาศผลทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งเป้า-62-เพิ่มเติม-แก้ไข (126.7 KiB, 106 downloads)