ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12

ตามที่ กองส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2561 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562

  1. ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 12)
  2. ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 12)

เอกสารแนบ

ขอแจ้งผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์-สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฯ-ปี-2561-ครั้งที่-12 (276.7 KiB, 48 downloads)

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร-ประจำปี-2561-ครั้งที่-12 (376.8 KiB, 42 downloads)

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ-ประจำปี-2561-ครั้งที่-12 (863.9 KiB, 73 downloads)