ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

[wpfilebase tag=file id=599  tpl=download-button /]