ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

[wpfilebase tag=file id=598  tpl=download-button /]