ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจัดสรรดำเนินการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขและจัดทำสัญญาการรับทุนโครงการ โดยจัดส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดต่าง ๆ และเอกสารแนบตามท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผลทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งเป้า-62 (860.5 KiB, 100 downloads)

1-บันทึกขอส่งสัญญาข้อเสนอโครงการทำนุฯ-62 (38.5 KiB, 93 downloads)

2-แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนโครงการทำนุฯ-62 (55.5 KiB, 82 downloads)

3-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯมุ่งเป้า-62 (153.0 KiB, 77 downloads)