ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

ด้วยสมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร ปี 2563-2567 และ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ให้กับบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นิสิต นักศึกษา ผู้เขียนบทความ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการทำวารสารของหย่วยงานในสถาบันต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดี และศุกร์ที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.oo – 16.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนชั้น 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.(10400) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมพยาบาลทหารบก 317/6 ถนนราชวิถี ราชเทวี กทม. (10400) Fax 02-3545223 หรือ 085-3667899 , 081-5677787 , 081-3455771 หรือ email : psompis@yahoo.com , saisamorn2006@hotmail.com