โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดร่ชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม จึงใครขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ (Template) ในการพิมพ์บทความได้ที่

http://irdmcru.mcru.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1079 – 1085 หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-13588386